Prenajímateľ týmto prenecháva do nájmu na základe všetkých tu uvedených podmienok a dojednaní Nájomcovi motorové vozidlo špecifikované v dokumente pod označením: „Zmluva o nájme dopravného prostriedku“ (ďalej len „predmet nájmu“) a Nájomca predmet nájmu do nájmu prijíma a zaväzuje sa zaplatiť Prenajímateľovi dohodnutý nájom.

 1. Úvodné ustanovenia

Nájomca prehlasuje že:

 1. Vozidlo sa Nájomca zaväzuje nepoužívať (neprevádzkovať) nasledovne:
  • na prepravu tovaru v rozpore s colnými predpismi ani žiadnym iným nelegálnym spôsobom;
  • na prepravu cestujúcich alebo majetku za odplatu (priamu alebo nepriamu);
  • na poháňanie alebo ťahanie akéhokoľvek vozidla alebo prívesu;
  • v rámci automobilových (motorových) športových podujatí;
  • vodičom pod vplyvom alkoholu alebo drog;
  • žiadnou inou osobou ako:
   • Nájomca alebo akákoľvek iná osoba (osoby) určená alebo zamestnaná Nájomcom, ktorú schváli Prenajímateľ, a ktorá spĺňa požadované predpoklady a je aspoň jeden rok držiteľom platného vodičského preukazu; alebo
   • v prípade poruchy alebo havárie, môže vozidlo riadiť opravár motorových vozidiel, za predpokladu že spĺňa požadované predpoklady a má patričnú licenciu (a vodičský preukaz);
  • na prepravu ľahko horľavých, rádioaktívnych, jedovatých alebo iných nebezpečných látok, neprimerane znečistených vecí, zvierat;
  • užívať spôsobom, ktorý je v rozpore s touto zmluvou, alebo s jej účelom.
 2. Predmet nájmu sme viezť len Nájomca alebo akákoľvek iná osoba (osoby) určená alebo zamestnaná Nájomcom, ktorú schváli Prenajímateľ. Ak je Nájomcom právnická osoba, smie náhradné vozidlo viezť len jej zamestnanec resp. poverená osoba, ktorú schváli Prenajímateľ. Nájomca zodpovedá, že predmet nájmu bude viezť len osoba oprávnená a spôsobilá na vedenie motorových vozidiel kategórie, do ktorej patrí predmet nájmu.
 3. Cestovanie do zahraničia predmetom nájmu od Prenajímateľa je povolené do krajín Európskej Únie. Nájomca môže cestovať do zahraničia so predmetom nájmu len s písomným súhlasom od  Prenajímateľa. 
 4. Doba nájmu
 5. Doba nájmu začína plynúť momentom protokolárneho odovzdania predmetu nájmu Prenajímateľom Nájomcovi v mieste sídla Prenajímateľa alebo inom na to ním určenom mieste. Od tohto momentu sa predmet nájmu správa ako odovzdaný Nájomcovi a začínajú sa aplikovať všetky práva a povinnosti zmluvných strán, predovšetkým povinnosť Nájomcu hradiť nájomné Prenajímateľovi.
 6. Koniec doby nájmu pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom uvedeným v Zmluve o nájme dopravného prostriedku.
 7. Dobu nájmu je možné, na základe vzájomnej dohody medzi Prenajímateľom a Nájomcom, predĺžiť, aj opakovane a to písomným dodatkom k zmluve uzatvoreným medzi Prenajímateľom a Nájomcom.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie § 676 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov upravujúce automatické predĺženie doby nájmu sa na účely nájmu vozidla nepoužije.
 9. Odovzdanie a prevzatie vozidla
 1. Nájomca obdržal vozidlo v stave podľa písomného protokolu o odovzdaní a prebratí predmetu nájmu, v poriadku a v dobrom stave a toto vozidlo vráti spolu s 1 kusom kľúčov od zapaľovania s originálmi dokladov potrebných pre jeho užívanie, ktoré boli vymedzené v Zmluve o nájme dopravného prostriedku a s ďalšími pneumatikami, nástrojmi, dokumentmi od vozidla, doplnkami a vybavením ak ich Nájomca prevzal a boli zachytené v Preberacom protokole a to v rovnakom stave (bežné opotrebovanie sa predpokladá, avšak s výnimkou neprimeraného opotrebovania zapríčineného nesprávnym zaobchádzaním s vozidlom) na dohodnuté miesto špecifikované v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku a k dátumu špecifikovanému v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku, pokiaľ nepožiada Nájomca o predĺženie, s ktorým bude Prenajímateľ súhlasiť.
 2. K odovzdaniu a prevzatiu predmetu nájmu dôjde vždy v priestoroch Prenajímateľa, t.j.: na adrese Žilinská 112, 921 01 Piešťany. Na základe dohody medzi Prenajímateľom a Nájomcom môže Prenajímateľ odovzdať a Nájomca prevziať predmet nájmu aj na inom mieste a termíne ako oznámenom Prenajímateľom Nájomcovi.
 3. Predmet nájmu je oprávnená, na základe dokladu preukazujúceho oprávnenie konať za Nájomcu, prevziať od Prenajímateľa a odovzdať Prenajímateľovi aj tretia osoba. Osoba oprávnená konať za Nájomcu sa preukazuje dokladom preukazujúcim oprávnenie konať za Nájomcu a občianskym preukazom resp. iným platným dokladom totožnosti.
 4. V prípade ak bude Nájomca v omeškaní s odovzdaním predmetu nájmu po skončení nájomného vzťahu, má Prenajímateľ právo odňať predmet nájmu Nájomcovi. Náklady spojené s odňatím predmetu nájmu v toto prípade znáša Nájomca. 
 5. Ak Nájomca vráti vozidlo bez prítomnosti zamestnanca Prenajímateľa, je zodpovedný za akékoľvek poškodenie, ktoré bude nájdené pri skontrolovaní vozidla zamestnancom Prenajímateľa a bez výhrad súhlasí s účtovaním náhrady za takéto poškodenie.
 6. Nájomca týmto berie na vedomie, že na webovej stránke Prenajímateľa je zverejnený cenník poplatkov, spojených s nájmom vozidla, ktorý obsahuje výšku jednotlivých poplatkov, resp. spôsob výpočtu ich výšky a ktorý je pre Nájomcu záväzný pokiaľ sa s Prenajímateľom nedohodli inak v Zmluve o nájme dopravného prostriedku. 
 7. Ak Nájomca vráti nadmerne znečistené vozidlo, za škody súvisiace s umytím a vyčistením vozidla, ktoré nie sú označené v písomnom protokole o odovzdaní a prebratí predmetu nájmu zodpovedá Nájomca aj po fyzickom odovzdaní vozidla do skontrolovania vozidla Prenajímateľom. 
 8. Nájomca týmto oslobodzuje a zbavuje Prenajímateľa od akejkoľvek a voči akejkoľvek zodpovednosti za stratu alebo poškodenie akéhokoľvek majetku (vrátane súvisiacich nákladov), ktorý by bol ponechaný, uschovaný alebo prepravovaný Nájomcom alebo akoukoľvek inou osobou vo vozidle alebo na vozidle pred vrátením vozidla Prenajímateľovi alebo po vrátení vozidla Prenajímateľovi. 
 9. Keďže Prenajímateľ príjme všetky preventívne opatrenia a vynaloží maximálne úsilie na to, aby zabránil stratám alebo škodám spôsobeným chybou alebo mechanickou poruchou vozidla a ďalším následným stratám alebo škodám, nebude za žiadne takéto straty ani škody zodpovedný.
 10. V prípade, ak Nájomca poruší ktorékoľvek z podmienok a dojednaní uvedených v Zmluve o nájme dopravného prostriedku alebo vo Všeobecne záväzných podmienkach nájmu vozidiel môže mu Prenajímateľ bez oznámenia odobrať vozidlo a za tým účelom môže vstúpiť do priestorov,  kde sa vozidlo môže nachádzať, a vziať si ho, pričom Nájomca bude zodpovedný za všetky konania, nároky, náklady a škody, ktoré by nasledovali po takomto odobratí a vzatí vozidla, alebo ktoré by z toho vyplynuli, a Prenajímateľa za všetky takéto konania, nároky, náklady a škody odškodní.
 11. Nájomné a poplatky
 12. Nájomca plne a bezvýhradne zodpovedá za to, že na základe tejto zmluvy je Prenajímateľovi povinný zaplatiť:
 1. poplatok za nadlimitné kilometre, vypočítaný s použitím sadzby špecifikovanej v dokumente Zmluva o nájme dopravného prostriedku, za km prejdené vozidlom nad v Zmluve o nájme dopravného prostriedku stanovený limit do vrátenia vozidla (počet km prejdených vozidlom bude stanovený po prečítaní údajov na tachometri nainštalovanom výrobcom; v prípade zlyhania tachometra bude poplatok za nadlimitné kilometre vypočítaný na základe vzdialeností prejdených počas cesty podľa automapy);
 2. všetky pokuty a súdne výdavky súvisiace s parkovaním, dopravnými priestupkami, inými priestupkami voči zákonu resp. akýmkoľvek konaním v rozpore so zákonom, uložené na prenajaté vozidlo, voči Nájomcovi, inému vodičovi alebo Prenajímateľovi od vrátenia vozidla;
 3. náhradu nákladov Prenajímateľa za mimosúdne a súdne vymáhanie platieb z tejto zmluvy v prípade ich omeškania;
 4. náklady Prenajímateľa vynaložené na náhradu škôd spôsobených na poskytnutom vozidle bez ohľadu na to, kým boli spôsobené, bez ohľadu na skupinu, do ktorej vozidlo spadá; ako i ušlý zisk, o ktorý  Prenajímateľ prišiel v dôsledku nemožnosti používať vozidlo; 
 5. náklady Prenajímateľa na nahradenie vozidla v prípade jeho krádeže; 
 6. úrok z omeškania vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania, z dlžnej sumy akéhokoľvek peňažného záväzku odo dňa nesledujúceho po jeho splatnosti až do zaplatenia, pre prípad neplnenia povinností Nájomcu podľa tejto zmluvy riadne a včas. V prípade ak je Nájomca spotrebiteľom podľa § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka je Nájomca povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu zvýšenej o päť percentuálnych bodov;
 7. zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z dlžnej sumy akéhokoľvek peňažného záväzku odo dňa nesledujúceho po jeho splatnosti až do zaplatenia, pre prípad neplnenia peňažných povinností Nájomcu podľa tejto Zmluvy o nájme dopravného prostriedku riadne a včas;
 8. zmluvnú pokutu vo výške 30,-€ denne odo dňa nasledujúceho po dni určenom na plnenie záväzku až do splnenia, pre prípad neplnenia nepeňažných povinností Nájomcu podľa Zmluvy o nájme dopravného prostriedku riadne a včas
 9. storno poplatok za zrušenie rezervácie vo výške vymedzenej  v Zmluve o najme dopravného prostriedku v sekcií storno poplatky a ostatné. 
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnuté nájomné je splatné vopred, t.j. pred odovzdaním dopravného prostriedku Prenajímateľom a jeho prevzatím Nájomcom. Prenajímateľovi vzniká nárok na úhradu nájomného v deň splatnosti nájomného určeného v Zmluve o nájme dopravného prostriedku, pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
 2. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, do kalkulácie nájomného v zmysle záväznej objednávky Nájomcu sú vždy zahrnuté náklady a odmena Prenajímateľa za služby, ktoré Prenajímateľ zabezpečí pre Nájomcu v súvislosti s dodaním objednaného vozidla a uzatvorením tejto zmluvy a to aj prostredníctvom tretej osoby. Do kalkulácie ceny nájmu budú v zmysle predchádzajúcej vety tohto odseku zahrnuté:
 1. náklady, ktoré Prenajímateľ vynaložil v spojitosti s dodaním vozidla;
 2. náklady na doplnky a výbavu vozidla (vrátane povinnej výbavy);
 3. náklady súvisiace s prihlásením do evidencie motorových vozidiel v súlade s platnou právnou úpravou;
 4. náklady na cestnú daň, prípadne ďalšie dane a legislatívne stanovené poplatky súvisiace s registráciou a prevádzkou vozidla;
 5. poistenie vozidla (predovšetkým povinné zmluvné a havarijné poistenie);
 6. poplatok za správu zmluvy.
 1. V nájomnom nie sú zahrnuté najmä náklady na pohonné hmoty a ostatné prevádzkové kvapaliny, náplne do ostrekovača, chladiaca kvapalina, dolievanie oleja a iných prevádzkových náplní a mazív, geometrie náprav, ak táto priamo nesúvisí s poistnou udalosťou, žiarovky, umývanie a čistenie vozidla a iné položky podobného charakteru, ktoré si Nájomca hradí na vlastné náklady ako i materiál a služby spojené bezprostredne s prevádzkou vozidla. 
 2. Prenajímateľ si voči Nájomcovi neúčtuje poplatok za prejazdené kilometre predmetu nájmu počas doby jeho užívania Nájomcom v rozsahu uvedenom v Zmluve o nájme dopravného prostriedku ako počet km/doba nájmu. Po prekročení hodnoty počet km/doba nájmu, ktorú predstavuje násobok predplateného počtu km a doby nájmu počas doby nájmu uvedených v Zmluve o nájme dopravného prostriedku, vyúčtuje Prenajímateľ Nájomcovi poplatok v sadzbe uvedenej v Zmluve o nájme dopravného prostriedku ako nadlimitné km.
 3. Nájomca nie je povinný platiť nájomné za čas, kedy nemohol predmet nájmu užívať pre nespôsobilosť predmetu nájmu alebo potrebu jeho opravy, ibaže nemožnosť užívať predmet nájmu spôsobil Nájomca alebo osoby, ktorým Nájomca umožnil k predmetu nájmu prístup. Ak neoznámi Nájomca nemožnosť užívania predmetu nájmu bez zbytočného odkladu Prenajímateľovi, jeho povinnosť platiť nájomné trvá.
 4. Nájomca sa pre prípad použitia zábezpeky Prenajímateľom podľa Zmluvy o nájme dopravného prostriedku zaväzuje doplniť výšku garancie na výšku stanovenú Zmluvou o nájme dopravného prostriedku najneskôr do 7 dní od výzvy Prenajímateľa alebo odovzdať Prenajímateľovi predmet nájmu. V opačnom prípade sa jedná sa podstatné porušenie zmluvy a Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 5. Práva a povinnosti nájomcu
 1. Nájomca je povinný konať tak, aby v maximálnej možnej miere predchádzal škodám na vozidle, súvisiacim s krádežou vozidla alebo vecí nachádzajúcich sa vo vozidle.
 2. Nájomca sa zaväzuje, že v prípade nehody, straty alebo poškodenia vozidla:
 1. si zistí mená a adresy zainteresovaných strán (účastníkov) a svedkov;
 2. neopustí vozidlo bez toho, aby sa postaral o jeho primerané zabezpečenie a zaistenie;
 3. bude telefonicky informovať Prenajímateľa, a to aj v prípade menšej škody; a ďalej do 24 hodín vyplní hlásenie o incidente (nehode) pre Prenajímateľa, ktoré je dostupné na internetovej stránke Prenajímateľa;
 4. vždy bezodkladne upovedomí políciu aj v prípade nízkej škody, prípadne zranenej osoby;
 5. neodíde z miesta nehody pred príjazdom policajnej hliadky;
 6. bude predchádzať škodám tým, že bude parkovať vozidlo len na miestach, ktoré sú bezpečné pokaľ je  to možné prioritne na strážených parkoviskách a odstavných plochách.

V prípade ak Nájomca nebude postupovať podľa bodu 26, zodpovedá za spôsobené škody v plnej výške. Zmluvné strany sa dohodli že vyčíslenie škody na vozidle sa bude určovať preukazovaním skutočných nákladov na opravu vozidla.

 1. Nájomca zodpovedá za splnenie zákonných povinností vyplývajúcich pre vodiča, alebo vlastníka motorového vozidla z titulu dopravnej nehody, ktorej účastníkom sa stal predmet nájmu. 
 2. Nájomca sa zaväzuje neponechávať motorové vozidlo nezamknuté. Nájomca sa zaväzuje vykonávať pravidelnú kontrolu stavu prevádzkových kvapalín, v prípade potreby vykonať základnú údržbu do ktorej spadá i kontrola motorového oleja a predpísaného tlaku v pneumatikách.
 3. Pokiaľ bude vozidlo odovzdané neskôr ako bolo dohodnuté na zmluve, bez predchádzajúceho súhlasu Prenajímateľa, Prenajímateľ si vyhradzuje právo na vyúčtovanie poplatku vo výške prenájmu jedného dňa. 
 4. Minimálna doba nájmu vozidla je 3 dni / 72 hodín. Jednodňové zapožičanie vozidla zodpovedá 24 hodinám od prevzatia vozidla. Kulantný čas pre vrátenie vozidla je 60 minút po uplynutí doby nájmu. Pokiaľ sa vozidlo vráti po uplynutí kulantného času, pripočítava sa k prenájmu vozidla automaticky ďalší deň prenájmu.
 5. Nájomca berie na vedomie, že vozidlá môžu byť monitorované monitorovacím systémom GPS v rámci oprávnených záujmov Prenajímateľa.
 6. Nájomca berie na vedomie, že predmetu nájmu je nefajčiarsky. Vo vozidle je zakázané fajčiť, jesť a prevážať zvieratá. V prípade porušenia tohto zákazu vzniká Nájomcovi povinnosť zaplatiť sumu 250,-€ s DPH a to za neprimerané znečistenie vozidla.
 7. Skončenie nájmu
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zmluvná strana môže od Zmluvy o nájme dopravného prostriedku odstúpiť, v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné odstúpenie strany odstupujúcej doručené druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení uplatnenia dispozitívneho ustanovenia § 351 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka. V prípade skončenia nájomného vzťahu písomným odstúpením od zmluvy Prenajímateľom, nemá Nájomca právo domáhať sa vrátenia nájomného uhradeného za dobu, kedy užíval predmet nájmu. 
 2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje na strane Nájomcu porušenie čo i len niektorej jednotlivej povinnosti, uvedenej čl. VII Zmluvy o nájme dopravného prostriedku alebo ak bude Nájomca užívať predmet nájmu na iný účel, než je uvedený v čl. III Zmluvy o nájme dopravného prostriedku.
 3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa na strane Prenajímateľa považuje, ak sa preukáže za nepravdivé, niektoré prehlásenie Prenajímateľa uvedené v bode čl. VIII ods. 2. Zmluvy o nájme dopravného prostriedku. Za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane Prenajímateľa sa považuje porušenie niektorej povinnosti uvedenej v čl. VIII Zmluvy o nájme dopravného prostriedku.
 1. Právo užívať predmet nájmu zaniká Nájomcovi skončením nájomného vzťahu. V prípade skončenia nájmu uplynutím dohodnutej doby nájmu je Nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu spolu s dokladmi a kľúčom od zapaľovania späť Prenajímateľovi v posledný deň trvania nájmu. 
 2. Záverečné ustanovenia
 1. Nájomca podpisom Zmluvy o nájme dopravného prostriedku udeľuje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v informačnom systéme Prenajímateľa pre účely evidencie a riadneho a nerušeného užívania dopravného prostriedku Nájomcom.
 2. Ak sa stane niektoré ustanovenie Zmluvy o nájme dopravného prostriedku neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenie neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného/neúčinného ustanovenia. Do tejto doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Prenajímateľ je oprávnený získavať údaje Nájomcu aj vyhotovovaním odpisov, kopírovaním alebo skenováním verejných listín a dokladov predložených Nájomcom resp. iným zaznamenávaním predložených dokladov na nosič informácií.
 4. Prenajímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných údajov, ako aj informácií o Nájomcovi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 5. Akékoľvek doplnky alebo zmeny týchto podmienok a dojednaní budú bez písomného súhlasu oboch zmluvných strán neplatné.
 6. Nájomca súhlasí a berie na vedomie podmienky prenájmu vozidla, ktoré sú upravené na stránke Prenajímateľa v sekcii Všeobecné obchodné podmienky nájmu vozidiel.

Platné od 01.12.2023

CARS IQ, spol. s r.o.

so sídlom Žilinská 112, 921 01 Piešťany

IČO:36227366

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 10962/T